Browse Author

tobias

Varför är kultur så viktigt?

Om man tänker efter så är det faktiskt inte många som egentligen vet varför man tillhör en viss kultur eller varför man utövar vissa traditioner. Men man vet att man ofta uppskattar gemenskapen med andra människor och det faktum att man har en plats i samhället. Om man står utanför en kultur, så kan det få stora och oanade konsekvenser. Det kan man se på barn som föds och växer upp i samhällen där föräldrarna tillhör en helt annan kultur och där den nya kulturen får stor betydelse för barnet. Man blir då klämd mellan två kulturer och detta kan leda till negativa påföljder.

Alla människor vill bli sedda. De vill ha ett värde och känna sig förstådda och hörda. Samtidigt vill man omge sig med personer som förstår ens dilemma och kan sätta sig in i hur man lever. Att tillhöra en kultur och att få utlopp för sin kreativitet och sina känslor, är oerhört viktigt för framtida generationer och utvecklingen hos människor. Samhällskulturen är lika viktig som den humanistiska kulturen och behöver få mer plats i alla samhällsgrupper.

Hur stor betydelse har religionen hos en kultur?

En av de absolut viktigaste aspekterna inom en kultur, är religionen. Den präglar inte bara folks tro utan är också en ledare när det gäller traditioner, seder, klädsel, barnafödande och högtider. Inom religionen förekommer många seder och riter som firas och detta leder också till att man klär sig på ett visst sätt, sjunger eller spelar en viss sorts musik och äter en viss mat. Dock är det inte många som egentligen vet varför man till exempel firar jul eller midsommar, eller varför man gifter sig. Kulturen är så djupt rotad sedan en lång tid tillbaka, att det ter sig självklart för alla som omfattas av ett samhälle, att utföra dessa ritualer, firande eller vad det nu kan röra sig om. Man gör det för att man gjort det sedan man var liten och för att man känner sig hemma och igenkänd. Om man tar en titt bakåt i tiden spelar emellertid religionen en stor roll i hur kulturer utvecklats. I Sverige har traditionerna dock präglats mycket av den brittiska och den germanska kulturen och idag har högtiderna olika betydelser.

Kulturimperialister och tvång

En del stater har kommit att kallas kulturimperialister. Det innebär att de förbjuder en viss sorts kultur då de anser att den strider mot landets egna värderingar och blir ett hot mot samhället. Det som främst kännetecknar kulturimperialister är dock att de anser sin kultur vara överlägsen andras kulturer och försöker dessutom pådyvla sina egna värderingar till andra stater. Situationen påminner då till stor del av imperialism.

Ideologiska eller ekonomiska motiv

Grunden till varför en kultur vill att andra ska anamma deras egna seder och bruk kan ha både ekonomiska eller ideologiska motiv. Det kanske gynnar landets egen ekonomi genom att andra stater också omfattas av kulturen. Man kan se exempel på korstågen när de kristna försökte tvinga länder i Afrika och Mellanöstern att anamma deras kultur. I nutid har det istället haft många ekonomiska motiv genom globaliseringen. Dock kan detta inte riktigt kallas kulturimperialism, eftersom det inte skett med tvång. Istället rör det sig om ett frivilligt införande av normer, teknologi och andra utvecklingsmoment. Däremot kan man diskutera huruvida populationer verkligen har gynnats av det eller om de också har blivit utnyttjade genom företagens dirigerande händer. Därför har många företag infört något man kallar CSR – Corporate social responsibility.

Kulturkrockar mellan människor

Kulturer och traditioner är så väl inrutat hos folk att det ofta uppstår konflikter och så kallade kulturkrockar mellan personer, grupper och länder. Det har man inte minst sett exempel på när människor flyr och söker asyl i andra länder. Även om många också anpassar sig till det nya landet och blir nyfikna på det nya landets traditioner, är det oundvikligt att det också uppstår missförstånd och problem när olika folkslag ska samsas på samma plats.

Kulturer och traditioner samt värderingar uppstår tidigt i livet och när de väl är rotade så är det mycket svårt att förändra dem. Man kan ta till sig andras kulturer men i grund och botten söker man sig helst till de egna och deras värderingar. Trots att politiker gärna vill att människor ska kunna leva i fred sida vid sida, så är det dock få samhällen som klarar av det till 100%. Det är bevisat att människor helst vill umgås med andra som delar samma vanor och åsikter. Detta gäller inte bara i det stora utan även i det lilla. Går man bara till sig själv och funderar över de nära vänner man har, så ser man att man ofta delar liknande åsikter.

Hur snabbt kan en kultur förändras?

Kulturer är dynamiska. Det innebär att de egentligen inte har någon egentlig mittpunkt utan lever under ständig förändring. Denna förändring kan ta mer eller mindre tid och hur snabbt en kultur förändras beror på flera ting.

Äktenskapets betydelse för kulturen

Hur fort en kultur förändras beror på en mängd olika saker. Bland de viktigaste sakerna hör dock endogamin, d.v.s. hur stor del av gruppen inom ett annat samhälle som ingår äktenskap med sina egna eller gifter in sig hos ursprungsbefolkningen. Här kan man också märka stora skillnader på hur olika religioner tänker och handlar. Vissa religioner håller betydligt starkare på sina traditioner än andra. Exempel på dessa är islam eller judendomen där många individer inom den egna gruppen inte kan tänka sig ett giftermål med en person från en annan religion.

Arbetets betydelse för anpassning

Hur fort människor får ett arbete inom den nya kulturen har också stor betydelse. Man talar om integrering och anpassningsförmåga. Att leva i fattigdom eller vara beroende av bistånd, gör att man tappar tron på sig själv och blir fråntagen sitt eget värde som människa. Om man har en försörjning och samtidigt omger sig med folk från den nya kulturen, blir det lättare att ta in nya normer och värderingar.

Kulturens historia

Vissa kulturer har upplevt svåra saker och med de erfarenheterna kan det ta längre tid för ett samhälle att förändras. Ju mer andra samhällen försöker påverka en enskild kultur, desto mer brukar man hålla på sina traditioner. Och ju mer man upplever, desto längre tar det att acceptera nya influenser. Detta kan exempelvis ses i judendomen, där folk har varit starkt utsatta under århundraden för förtryck, massmord och krig. Man kan acceptera andra kulturer men man vill inte ta emot dem i sin egen tro.

De allra äldsta kulturerna

Även om all kultur förändras över tid, så har man exempel på vissa samhällen som lever på samma sätt sedan urminnes tider. I den här artikeln ska de behandlas och förklaras.

San-kulturen 44 000 år

Den allra äldsta kulturen som någonsin påträffats, härstammar från Sydafrika. Den heter San och är ca 44 000 år gammal. Mänskliga kulturer kännetecknas av verktyg, vapen, utsmyckningar och andra redskap. Man vet tack vare forskning att den allra första mänskliga kulturen uppkom för ca 80 000 år sedan men inget av den finns idag kvar. Men man har dock hittat föremål efter San-kulturen som är en stam som var mycket skickliga jägare och som uppfann vapen för att jaga. Man tror även att den har påverkat många andra kulturer, eftersom deras kunskap om jakt var mycket god. Denna kultur är en jägar-och samlarkultur och har i efterhand påverkat hur människor levde och sedan lyckades förflytta sig norrut.

Flodkulturerna

En flodkultur är en civilisation som uppstått längs floderna i bland annat Egypten, Indien, Kina och det gamla Mesopotamien som nu är känt som Irak. Det var floden som gav dem mat och vatten och här kunde man bedriva handel och även förflytta sig. Djur kom ned till vattnet för att dricka och då kunde man också jaga. Här uppstod också samhällsutvecklingen och de första civilisationerna som kunde skriva, bildades i dessa områden för över 5000 år sedan. Dessa kulturer räknas som en av de äldsta. Man kallar dem också högkulturer.

Mayafolket

Maya-kulturen är visserligen inte lika gammal som flodkulturerna och Sanfolket, men den uppkom ändå för ett bra tag sedan. Redan för 12 000 år sedan var de platser som mayaindianerna brukade, befolkade och dessa levnadsstilar skulle komma att bli Mayariket. Folket levde vid Mexico och Guatemalas högland och är indelat i tre klimatzoner. Man har gjort fynd i Izapa och konstaterat att deras bildkonst var mycket utvecklad och deras viktigaste produkt var kakaobönan som folket fick smaka på långt före den kom till Europa. Kakaobönan var inte bara en dryck utan fungerade även som betalningsmedel.

De var också mycket kreativa och genom fynd av keramik och redskap för jordbruk, insåg man att de hade enorma kunskaper som skulle bidra till utveckling över hela världen. När sedan spanjorerna kom och koloniserade området, långt efter mayafolkets fall, tog de med sig erfarenheter och föremål för att utveckla Europa.